ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 8ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:  ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    20 ޖުލައި 2017،ބުރާސްފަތި– ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން އަޕްގްރޭޑްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

 

  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

  

  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ތިންވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              18 ޖުލައި  2017