ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/35


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: 2017ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުން.

 

  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

2017ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަމުބާތުގައި ބައިވެރިވެ، ޒޯންގައި ކުޅެ، އަދި ފައިނަލް ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް 20,000.00 ރުފިޔާ އާއި، ފަސްޓްލޭޑީ ބަށިބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބަޅިބޯޅަ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވެފައިވާ ށ.ގޮއިދޫ ބަށިޓީމަށް 7,000.00 ރުފިޔާގެ މާލީ އެހީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ދިނުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖުލައި 11ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 6ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 

11 ޖުލައި 2017