ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/34


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތުން ނަގާ އިދާރީފީ ރިވިއުކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙު ގެނެވިފައިވާ ގޮތަށް ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތްތަކުންނަގާ އިދާރީ ފީގެ އަގުތައް ފާސްކުރުމަށްފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖޫން 20ވަނަ ދުވަހުގ ހެނދުނު 11:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 5ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

20 ޖޫން 2017