ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/32


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ޓެސްޓް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ބޭއްވުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ނެގުމަށް ބާއްވާ ޓެސްޓް ދިނުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖޫން 20ވަނަ ދުވަހުގ ހެނދުނު 11:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 5ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

 

20 ޖޫން 2017