ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/31


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ ފަޒުނާ މުޙައްމަދު ފާމަސިސްޓެންޓް މަޤާމަށް ޕްރޮމޯޓްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަޒުނާ މުޙައްމަދު ނޭޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 4 ން ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާތީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުން ހިންގާ ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ފާމަސިސްޓެއްގެ މަޤާމަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް  ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖޫން 20ވަނަ ދުވަހުގ ހެނދުނު 11:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 5ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

20 ޖޫން 2017