ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/30


 

  • ހުށަހެޅުން: 2017 ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމުތައް ވިލަރެސް ކުރާނެ ކައުންސިލަރުން ކަނޑައެޅުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

2017ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމުތައް ވިލަރެސްކުރާނެ ކައުންސިލަރުން ކަނޑައަޅައި އެ ތާވަލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙު ގެނެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖޫން 20ވަނަ ދުވަހުގ ހެނދުނު 11:00ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 5ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

20 ޖޫން 2017