ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 7ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:  ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    18 ޖުލައި 2017، އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • 2017ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމަށް ނެގުމަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު ނެގުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ވަޞީލަތް ހޯދައިދިނުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެހިކަލްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 2. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

  

 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              16 ޖުލައި  2017