މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 6ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:          ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    11 ޖުލައި 2017، އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • 2017ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ މިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު، މިލަންދޫ އިން މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށް ގެންދިއުމަށް ކުރާ ދަތުރު  އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ލާންޗުގައި ޚަރަދުކުޑަކޮށް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  2. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

  

  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              18 ޖޫން  2017