މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 5ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:          ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    20  ޖޫން 2017، އަންގާރަ – ހެނދުނު 11:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • 2017ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމުތައް ވިލަރެސްކުރާނެ ކައުންސިލަރުން ކަނޑައެޅުން
  • ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ ފަޒުނާ މުޙައްމަދު ފާމަސީގެ މަޤާމަށް ޕްރޮމޯޓްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ބޭއްވުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތުން ނަގާ އިދާރީފީ ރިވިއުކުރުން

 

 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

    

 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

 

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

18 ޖޫން  2017