ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/28


  • ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ ހަލާކުވެފައިވާ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ ހަލާކުވެފައިވާ އިންޖީނު ދީފައިވާ ކޯޓޭޝަނާ އެއްގޮތަށް އަވަހަށް މަރާމާތުކުރުން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖޫން 14ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:15ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 2ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދެވަނަ ދަންފަޅީގައެވެ.

14 ޖޫން 2017