ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/27


  • ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމަށް ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުމާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭ މަޝްވަރާކޮމިޓީތައް އުފައްދައި، ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ކަނޑައެޅުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖޫން 14ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:15ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 2ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދެވަނަ ދަންފަޅީގައެވެ.

14 ޖޫން 2017