ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/26


  • ހުށަހެޅުން: ރިވިއުކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފާމަސިސްޓުންގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑު އިޞްލާޙް ގެނެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖޫން 14ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:15ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 2ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދެވަނަ ދަންފަޅީގައެވެ.

14 ޖޫން 2017