ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/25


• ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް މެނޭޖަރުންގެ ގޮތުގައި ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންތަކާ ބެ• ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް މެނޭޖަރުންގެ ގޮތުގައި ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

• ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ

• ނިމުނުގޮތް:
ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މެނޭޖަރުން އެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖޫން 14ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:15ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 2ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދެވަނަ ދަންފަޅީގައެވެ.

 

14 ޖޫން 2017