ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/24


2017ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިކުރުމާއި، ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލުތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން

  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

 2017ވަނަ އަހަރަށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ވިޔަފާރީ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލަށް ކޮމިޓީން ގެންނަވާފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2017 ޖޫން 14ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:15ގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 2ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދެވަނަ ދަންފަޅީގައެވެ.

14 ޖޫން 2017