މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 4ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:  ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    14  ޖޫން 2017، ބުދަ – ރޭގަނޑު 9:45

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • ބޭންކް އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރު ނަންބަރު 227(Q)-2014/01 (14 ފެބުރުއަރީ 2014) ބާޠިލްކޮށް އަލުން ބޭންކް އޮޕަރޭޓްކުރުމާގުޅޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުން

 

  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

 

  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

 

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              12 ޖޫން  2017