މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 3ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:  ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    14  ޖޫން 2017، ބުދަ – ހެނދުނު 11:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި އަތޮޅުނަމުގައި ބައިވެރިވުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ސްކޫލްތަކަށް އިނާމް ދޫކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މިލަންދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެކައުންސިލްގެ 283-A/227/2017/11 ނަންބަރު ސިޓީއާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މިލަންދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެކައުންސިލްގެ (MSG)284-MS/227/2017/21 ނަންބަރު މެސެޖާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 2. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

  

 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

 

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              11 ޖޫން  2017