މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 2ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:  ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    13  ޖޫން 2017، އަންގާރަ – ހެނދުނު 11:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 

 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • 2017 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކައުންސިލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިދާރީ އުސޫލުތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
  • ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަށް މެނޭޖަރުންގެ ގޮތުގައި ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ރިވިއުކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފާމަސިސްޓްގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމަށް ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެފެއްދުމާއި ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • 2017 ވަނަ އަހަރަށް އިސްލާޙް ގެނެވިފައިވާ ކައުންސިލަރުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
  • ވިޔަވަތި ލޯންޗްގެ ހަލާކުވެފައިވާ އިންޖީނު މަރާމާތު ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 2. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

    

 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

 

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              11 ޖޫން  2017