މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ


ތާރީޚް:  03  ޖޫން  2017

ގަޑި:   23:00

 

އެޖެންޑާ

  • ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، ނާއިބުރައީސް ހޮވުން.

 

  • އިންތިގާލީ ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުން.

 

  • ކައުންސިލްގެ އައު ރައީސް ދަރުބާރާއި، މުޚާޠަބުކުރެއްވުން.

 

  • ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހޮވެންދެން ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ ސިވިލްސަރވިސްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދުއެވެ.

________________

03  ޖޫން 2017