މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 165ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން:          ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    31  މެއި 2017، ބުދަ – ހެނދުނު 11:00

އެޖެންޑާ

1- ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

2- ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

 3- ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  

3.1 ތިންވަނަ ދައުރަށް ހޮވިފައިވާ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމަށް 2017 ޖޫން 3ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަސްމިއްޔާތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަރުންނާ ހިއްސާކުރުން

4- ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

5- އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 164 ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

6- ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

              29 މެއި  2017