ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/23


  • ހުށަހެޅުން: ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް 2017ގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިވެރިވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

 ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް 2017ގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވާން ފެންނަކަމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 164ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމައިފީމެވެ.

18 އޭޕްރީލް 2017