ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/22


  • ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު ހެދުމުގެ ޚަރަދު ކަނޑައެޅުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

“ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު” ހެދުމަށް ބޭނުންވާ 25000.00ރ.(ފަންސަވީސްހާސްރުފިޔާ) ކައުންސިލުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ހެދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  އައިޓަމުން ނަގައި ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު ހެދުމުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފެނެއެވެ.

09 އޭޕްރީލް 2017