ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/21


  • ހުށަހެޅުން: ށ. އަތޮޅުގޭގެ ހުޅަނގުން އޮތް ހުސްބިމުގައި ގަރާޖެއް ހެދުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ޚަރަދު ތަފްޞީލާއި، ކުރެހުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

“ކައުންސިލްގެ ވެހިކަލް ގަރާޖު” ހެދުމަށް ބޭނުންވާ 165000.00ރ.(އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްފަސްހާސްރުފިޔާ) ކައުންސިލުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ހެދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އައިޓަމުން ނަގައި ކައުންސިލްގެ ވެހިކަލް ގަރާޖު ހެދުމުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފެނެއެވެ.

09 އޭޕްރީލް 2017