ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/20


  • ހުށަހެޅުން: ށ. އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދެލިކޮޕީއާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:   ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 163ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމައިފީމެވެ.
  • 09 އޭޕްރީލް 2017