ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/17


  • ހުށަހެޅުން: ކައުންސިލްގެ ދައުރަށް އިތުރުވާ މުއްދަތަށް ދާއިރާގެ ބޭނުމުގައި ހުރެވޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް: ކައުންސިލްގެ ދައުރަށް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި، އިތުރުވާ ކޮންމެ މަހަކަށް 5 ދުވަހުގެ ނިޞްބަތުން ކައުންސިލަރުންގެ ދާއިރާގެ ބޭނުމުގައި ދޭ ޗުއްޓީ ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 154ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމައިފީމެވެ.
  • 14 ފެބްރުއަރީ 2017