ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/16


  • ުށަހެޅުން: ސްޓޭޓްހައުސް އެމް.އޯ.ޔޫ އިޞްލާޙްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (MSG)10-AD/227/2017/3 (6 ފެބްރުއަރީ 2017) މެސެޖުން އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:   ސްޓޭޓްހައުސް އެމް.އޯ.ޔޫ އިޞްލާޙްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (MSG)10-AD/227/2017/3 (6 ފެބްރުއަރީ 2017) މެސެޖުން އަންގަވާފައިވާ ފަދައިން އެންމެފަހުން ފޮނުވާފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކޮށް އެ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 143ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ނިންމައިފީމެވެ.
  • 14 ފެބްރުއަރީ 2017