ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/15


  • ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ކޮމިޓީ  މަރުހަލާގައި ނިންމާފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 154ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމައިފީމެވެ.
  • 14 ފެބްރުއަރީ 2017