ކައުންސިލްގެ ނިންނުން 2017/14


  • ހުށަހެޅުން: 2017ވަނަ އަހަރުގެ ބިޑްކޮމިޓީގެ މައްސަލަ އަލުން ދިރާސާކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

މިކައުންސިލްގެ 152ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 227(N)-2017/9 ނިންމުމުގައިވާ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ބިޑްކޮމިޓީގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީ އުވާލައި، އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާކޮމިޓީގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލުމަށް ފެންނަ ކަމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 153ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމައިފީމެވެ.

07 ފެބްރުއަރީ 2017