ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/12


  • ހުށަހެޅުން: ބެޑްމިންޓަން ކޯޓު މަރާމާތުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ބެޑްމިންޓަން ކޯޓު މަރާމާތުކުރުކުރުމަށް މިހާރު ކުރެހިފައިވާ ކުރެހުމުގައިވާ ސްޓްރެކްޗަރަށް ބަދަލުގެނެސް 40000.00 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތީން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށާއި، އެ ބަޖެޓަކީ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މިއަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ “އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަސައްކަތުގެ ރޫޙް އާލާކުރުން” މި ޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 50000.00 ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރާ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 152ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ނިންމައިފީމެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2017