ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/11


  • ހުށަހެޅުން: ޓްރެކް އޭރިޔާއަށް ބޭނުންވާ ގައު ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

 ޑްރައިވިންގ ޓްރެކުގެ އެތެރޭގެ މަގުތަކުގައި އެތުރުމަށް ބޭނުންވާ ގައު ހޯދުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި މެންބަރުން ލަފާދެއްވާފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް މާލެ ވަޑައިގަތުން ފެންނަ ކަމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 152ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމައިފީމެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2017