ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/10


  • ހުށަހެޅުން: ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާއިން މަތީގެ ޢަދަދުތަކަށް ފައިސާ ނެގުމަށް ހުއްދަކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

 ފަންސަވީސްހާސް (25000.00) ރުފިޔާ އަށްވުރެ މަތީ ޢަދަދު ހިމެނޭ  މިކައުންސިލްގެ ޗެކުތަކުން ފައިސާނެގުމަށް ހުއްދަކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޢަލީ ރިފާޢު އާއި، އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ނަހުޒާ ޢަލީ ހަމަޖެއްސުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 152ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ނިންމައިފީމެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2017