ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/09


  • ހުށަހެޅުން: 2017ވަނަ އަހަރަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

 2017ވަނަ އަހަރުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގައި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަޒީމާ ޢަލީ އާއި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙަސަން އާއި، އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސާލިމް ޢަބްދުﷲ އާއި، ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާމިނަތު ޝިމްލާ ހިމެނައިގެން މިކޮމިޓީ ފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 152ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ނިންމައިފީމެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2017