ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/08


  • ހުށަހެޅުން: ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ 221-ME/2017/8 ނަންބަރު ސިޓީގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

 ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 221-ME/2017/8   ސިޓީއަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި، ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ކަނޑައެޅުނު މާއްދާތައް އެމް.އޯ.ޔޫ އަށް އިތުރުކޮށް، އިޞްލާޙްކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ދެންނެވުމަށާއި، އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރާނީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް ކަމުގައި އެ މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 152ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމައިފީމެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2017