ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/06


  • ހުށަހެޅުން: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް ހިންގާ “މިލައުތުރުކީސާ” ޢިމާރާތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ނިމުނުގޮތް:

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު BML/FACILITIES:2017/001 ސިޓީއާ ގުޅިގެން މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 148ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދެ އަހަރުދުވަހަށް ބޭންކް ޢިމާރާތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، މަހަކު  12000.00 ރުފިޔާއަށް ދޫކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 151ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމައިފީމެވެ.

26 ޖެނުއަރީ 2017