ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 2017/05


  • ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުގޭ މަރާމާތުގެ ތެރެއިން ނެގުނު ތަކެއްޗާއި، ގުދަނުގައި ބައުވެގެން ނެގިފައިހުރި ތަކެތި ނީލަންކިއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ނިމުނުގޮތް:

އަތޮޅުގޭ މަރާމާތުގެ ތެރެއިން ނެގުނު ތަކެއްޗާއި، ގުދަނުގައި ބައުވެގެން ނަގާފައިހުރި ތަކެތި ނީލަންކިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ލަފާދެއްވާފައިވާގޮތަށް ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލުން ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި، ލިސްޓުގައިވާ މޮޓޯ ސައިކަލް ސިޓީލާ ނީލަންކިޔާގޮތަށް ނިންމައި، މި ލިސްޓުން އުނިކޮށް ނީލަންކިޔާ ލިސްޓު އެކުލަވާލައި އެ ލިސްޓުގައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިއުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 151ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމައިފީމެވެ.

26 ޖެނުއަރީ 2017