ކައުންސިލުގެ ނިންމުން 2017/03


  • ހުށަހެޅުން: 2016 ވަނަ އަހަރު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ނިމުނުގޮތް: 2016ވަނަ އަހަރުގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުނސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯރޓު އެކުލަވާލުމުގައި “ކޯޑިނޭޓަރ” މިހެން ލިޔެފައިހުރި ތަންތަނުގެ ފަހަތަށް ކޯޑިނޭޓަރގެ ނަން ލިޔެ އިޞްލާޙްކޮށް ފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 150ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމައިފީމެވެ.

18 ޖެނުއަރީ 2017