ދެވަނަ ދައުރުގެ 164ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި: 18 އޭޕްރީލް 2017، އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން

3.1. ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް 2017ގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

4. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

 5. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 163 ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

6.ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

  16 އޭޕްރީލް 2017