ދެވަނަ ދައުރުގެ 163ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި: 09 އޭޕްރީލް 2017، އާދިއްތަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

3.ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން

3.1   ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދެލިކޮޕީއާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، ފާސްކުރުން

3.2   އަތޮޅުގޭ ހުޅަނގުން އޮތް ހުސްބިމުގައި ގަރާޖެއް ހެދުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ޚަރަދުތަފްޞީލާއި، ކުރެހުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

3.3  ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްގެ ޗުއްޓީއަށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.

3.4  ކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު ހެދުމުގެ ޚަރަދު ކަނޑައެޅުން.

3.5  އައު މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

4.ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

5.އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1. މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 160، 161، 162ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

6. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

  ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

    06 އޭޕްރީލް 2017