ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 74ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


4ވަނަ ދައުރުގެ 74ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު

ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏21 ޖޫން‏ 2023 ، ބުދަ،  ހެނދުނު: 10:00          (އޮންލައިން ޖަލްސާ)

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  • ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުމަށް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން.
  • ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި، ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން.
  • އަތޮޅުވެއްސާއި، މިލައުތުރުކީސާ ޢިމާރާތް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 72، 73ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏18  ޖޫން  2023