މިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2023 ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން 2023/24


ނަންބަރު: (N)227-2023/24

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: މިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2023 ހިންގާ ޤަވާޢިދާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

މިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2023 ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ޖަލްސާގެ ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 ޖޫން 12ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 73ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

12 ޖޫން  2023