ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން 21/2023


ނަންބަރު: (N)227-2023/21

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2023ގެ ޑްރާފްޓަށް ރަށްރަށުގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2023ގެ ޑްރާފްޓަށް ރަށްރަށުގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭގޮތުން ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކޮށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު އެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 މެއި 11ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 70ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

11 މެއި  2023