މުވައްޒިފުން


ނަންމަޤާމްސެކްޝަން / ޔުނިޓްފޯންއީމެއިލް
މުޙައްމަދު ޙަމީދުސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް6540441mohamed.hameed@shaviyani.gov.mv
އަބްދުލް ޖަލީލު އިބްރާހިމްޑިރެކްޓަރކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް6540442abdul.jaleel@shaviyani.gov.mv
ޢަޒީމާ ޢަލީއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްއެޑްމިން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނިޓް6540420azeema.ali@shaviyani.gov.mv
މުޙައްމަދު ޙަސަންއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް6540450mohamed.hassan@shaviyani.gov.mv
ހަމްދޫން ނަސީމްއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540460hamdhoon.naseem@shaviyani.gov.mv
ޝާމިޔާ ޙަސަންކައުންސިލް އޮފިސަރއެޗް. އާރު ޔުނިޓް6540431shamiya.hassan@shaviyani.gov.mv
މުޙައްމަދު ހުޝާމްލީގަލް އޮފިސަރއެޗް. އާރު ޔުނިޓް6540432mohamed.husham@shaviyani.gov.mv
އަޒީމާ މުޙައްމަދުފުޅުއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރއެޑްމިން ޔުނިޓް6540400azeema.mohamed@shaviyani.gov.mv
އަޤްލީމާ އަބްދުސަމަދުއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރއެޑްމިން ޔުނިޓް6540421agleema.absamad@shaviyani.gov.mv
އަބްދުލް މަޖީދު އިބްރާހިމްއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރއެޑްމިން ޔުނިޓް6540422abdul.majeed@shaviyani.gov.mv
މުޙައްމަދު މުބީންއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރއެޑްމިން ޔުނިޓް6540423mohamed.mubeen@shaviyani.gov.mv
މަމްދޫޙް ނަސީމްކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންއެޑްމިން ޔުނިޓް6540424mamdhooh.naseem@shaviyani.gov.mv
އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރއެޑްމިން ޔުނިޓް6540425ahmed.mujuthaba@shaviyani.gov.mv
އަޙްމަދު އީސާއެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރކައުންސިލް ބިއުރޯ6540426ahmed.easa@shaviyani.gov.mv
ސާލިމް އަބްދުﷲއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރއެޑްމިން ޔުނިޓް6540427salim.abdulla@shaviyani.gov.mv
އާމިނަތު ރަޝީދާފައިނޭންސް އޮފިސަރބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް6540451aminath.rasheeda@shaviyani.gov.mv
އަޙްމަދު ޙުމޫދުއެކައުންޓްސް އޮފިސަރބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް6540452ahmed.humoodh@shaviyani.gov.mv
ނަހުޒާ އަލީއެކައުންޓްސް އޮފިސަރބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް6540453nahuza.ali@shaviyani.gov.mv
އާމިނަތު މާޝާކައުންސިލް އޮފިސަރޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް6540471aminath.maasha@shaviyani.gov.mv
މުޙައްމަދު ވަޙީދުކައުންސިލް އޮފިސަރޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް6540472mohamed.waheed@shaviyani.gov.mv
އާމިނަތު މޫސާއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް6540473aminath.moosa@shaviyani.gov.mv
ފަރީޝާ މުޙައްމަދުއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540461fareesha.mohamed@shaviyani.gov.mv
އައިޝަތު އިނާޔާސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540462aishath.inaya@shaviyani.gov.mv
އިބްރާހިމް ނާޒިމްކައުންސިލް އޮފިސަރއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540463ibrahim.nazim@shaviyani.gov.mv
އާއިޝަތު ޔަމްނާކައުންސިލް އޮފިސަރއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540464aishath.yamna@shaviyani.gov.mv
އިސްމާއިލް ޝަރީފްކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްއެޑްމިން ޔުނިޓް6540400
ޒުނައިރާ މުޙައްމަދުކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްއެޑްމިން ޔުނިޓް6540400
އާމިނަތު އިބްރާޙިމްކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްއެޑްމިން ޔުނިޓް6540400
މުޙައްމަދު ޙަސަންޑްރައިވަރުއެޑްމިން ޔުނިޓް6540400
އަލީ ޙަސަންޑްރައިވަރުއެޑްމިން ޔުނިޓް6540400
މުޙައްމަދު ޙަސަންލޯންޗް ޑްރައިވަރުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540400
އާދަމް ފަޙީމްލޯންޗް ޑްރައިވަރުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540400
އަބްދުﷲ ނަޢީމްފަޅުވެރިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540400
މުޙައްމަދު ސުލައިމާންފަޅުވެރިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540400
އާދަމް ވަޖީޙްފަޅުވެރިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540400
އަބްދުއްރަޙްމާން އާދަމްފަޅުވެރިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540400
ފަޒުނާ މުޙައްމަދުފާމަސިސްޓްވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް6540404fazuna.mohamed@shaviyani.gov.mv
އާތިޔާ ޔޫސުފްކޭޝިއަރވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް6540404athiya.yoosuf@shaviyani.gov.mv
ޒީނިޔާ އަބްދުލް ޙަމީދުފާމަސިސްޓްވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް6540404zeeniya.abdulhameed@shaviyani.gov.mv
ޝާހިދާ އަހުމަދުހައުސްކީޕަރވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް6540400