މުވައްޒިފުން


ނަންމަޤާމްސެކްޝަން / ޔުނިޓްފޯންއީމެއިލް
މުޙައްމަދު ޙަމީދުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް6540441mohamed.hameed@shaviyani.gov.mv
އަބްދުލް ޖަލީލު އިބްރާހިމްޑިރެކްޓަރކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް6540442jaleel@shaviyani.gov.mv
ޢަޒީމާ ޢަލީއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއެޑްމިން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނިޓް6540420azeema.ali@shaviyani.gov.mv
މުޙައްމަދު ޙަސަންއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް6540450mohamed@shaviyani.gov.mv
ހަމްދޫން ނަސީމްއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540460hamdhoon@shaviyani.gov.mv
އަޙްމަދު އީސާއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރކައުންސިލް ބިއުރޯ6540426ahmed.easa@shaviyani.gov.mv
ޝާމިޔާ ޙަސަންސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޗް. އާރު ޔުނިޓް6540431shamiya@shaviyani.gov.mv
އައިޝަތު އިނާޔާއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޗް. އާރު ޔުނިޓް6540432aishath.inaya@shaviyani.gov.mv
އަޤްލީމާ އަބްދުސަމަދުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމިން ޔުނިޓް6540421agleema@shaviyani.gov.mv
ސާލިމް އަބްދުﷲއެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމިން ޔުނިޓް6540427salim@shaviyani.gov.mv
މުޙައްމަދު މުބީންއެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމިން ޔުނިޓް6540423mohamed.mubeen@shaviyani.gov.mv
އަބްދުލް މަޖީދު އިބްރާހިމްއެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމިން ޔުނިޓް6540422majeed@shaviyani.gov.mv
އަޒީމާ މުޙައްމަދުފުޅުއެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމިން ޔުނިޓް6540400azeema.mohamed@shaviyani.gov.mv
އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެސިސްޓެންޓް މެއިންޓެނެންސް އޮފިސަރއެޑްމިން ޔުނިޓް6540425ahmed.mujthaba@shaviyani.gov.mv
މަމްދޫޙް ނަސީމްކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންއެޑްމިން ޔުނިޓް6540424mamdhooh@shaviyani.gov.mv
ފައިނޭންސް އޮފިސަރބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް6540451
ނަހުޒާ އަލީއެކައުންޓްސް އޮފިސަރބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް6540453nahuza.ali@shaviyani.gov.mv
އަޙްމަދު ޙުމޫދުއެކައުންޓްސް އޮފިސަރބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް6540452ahmed.humoodh@shaviyani.gov.mv
އާމިނަތު މޫސާއެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް6540473aminath.moosa@shaviyani.gov.mv
އަޙްމަދު ޖިނާޙްޕްލޭނިންގ އޮފިސަރޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް6540471ahmed.jinaah@shaviyani.gov.mv
މުޙައްމަދު ވަޙީދުރިސާރޗް އޮފިސަރޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް6540472mohamed.waheed@shaviyani.gov.mv
ސަނިއްޔާ މުޙައްމަދުއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540462saniyya.mohamed@shaviyani.gov.mv
އާއިޝަތު ޔަމްނާއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540464aishath.yamna@shaviyani.gov.mv
އިބްރާހިމް ނާޒިމްޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540463ibrahim.nazim@shaviyani.gov.mv
ފަރީޝާ މުޙައްމަދުއެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540461fareesha@shaviyani.gov.mv
އިސްމާއިލް ޝަރީފްމަސަައްކަތުއެޑްމިން ޔުނިޓް6540400
ޒުނައިރާ މުޙައްމަދުމަސަައްކަތުއެޑްމިން ޔުނިޓް6540400
އާމިނަތު އިބްރާޙިމްމަސަައްކަތުއެޑްމިން ޔުނިޓް6540400
މުޙައްމަދު ޙަސަންޑްރައިވަރުއެޑްމިން ޔުނިޓް6540400
އަލީ ޙަސަންޑްރައިވަރުއެޑްމިން ޔުނިޓް6540400
މުޙައްމަދު ޙަސަންލޯންޗް ޑްރައިވަރުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540400
އާދަމް ފަޙީމްލޯންޗް ޑްރައިވަރުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540400
އަބްދުﷲ ނަޢީމްފަޅުވެރިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540400
މުޙައްމަދު ސުލެއިމާންފަޅުވެރިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540400
އާދަމް ވަޖީޙްފަޅުވެރިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540400
އަބްދުއްރަޙްމާން އާދަމްފަޅުވެރިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް6540400
ފަޒުނާ މުޙައްމަދުފާމަސިސްޓްވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް6540404funafathi@shaviyani.gov.mv
އާތިޔާ ޔޫސުފްކޭޝިއަރވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް6540404funafathi@shaviyani.gov.mv
ޒީނިޔާ އަބްދުލް ޙަމީދުކޭޝިއަރވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް6540404funafathi@shaviyani.gov.mv
ޝާހިދާ އަހުމަދުހައުސްކީޕަރވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް6540400