އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ


އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުމާއި، ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުން

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

   އައި.ޑީ.ކާޑު ކޮޕީ

   ރޯޑްވަރދިނަސް ރިޕޯޓް

   ކަސްޓަމްސް ކްލިއްރެންސް.

   ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރާނަމަ މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމު (A1)

   150ސީސީ އަށްވުރެ މަތީ ސައިކަލެއްނަމަ އުފެއްދި އަހަރު އެނގޭނެ ލިއުމުގެ އަސްލު

ޚިދުމަތުގެ އަގު

   -/30ރ ސްޓޭމްޕް (މޮޓޯސައިކަލް)

   -/40ރ ސްޓޭމްޕް (ކާރު، 2ޓަނު ހަމަނުވާ ޕިކަޕް)

   -/100ރ ގެ ސްޓޭމްޕް (2ޓަނުން މަތީގެ ޕިކަޕް)

   އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ގެއްލިގެން ހަދާނަމަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް -/150ރ

ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުން

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށައެޅުން.

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

   ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ފޯމު.

   މާވަޑިޔާ ދޭ ސެޓްފިކެޓް

   ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުރާނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލު

   ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެންނަމަ ގެއްލިގެން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

   އަހަރީފީ ދައްކާފައިވާކަމުގެ ލިޔުން

   ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރާނަމަ މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމު (MA1)

   އުޅަނދުގެ ދިގުމިނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްޓޭމްޕް

ޚިދުމަތުގެ އަގަށް -/150ރ

ރޯޑުވާދިނަސް

ހުއްދަ ދީފައިވާ ގަރާޖަކުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު ހުށަހެޅުން

ޚިދުމަތުގެ އަގު

   ސްޓިކާއަށް -/50ރ