ލައިސަންސް ޚިދުމަތް


އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހެއްދުން

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން.

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

   އައި.ޑީ. ކާޑުގެ ކޮޕީ

   -/50ރ ގެ ސްޓޭމްޕް

   ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ 2 ފޮޓޯ

ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް

   ތިޔަރީ ޓެސްޓް ހެދުމަށް -/100ރ

   ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓް ހެދުމަށް -/130ރ

   ކާޑަށްނަމަ -/350ރ، ފޮތަށްނަމަ -/300ރ

   ކެޓެގެރީ އިތުރުކުރާނަމަ ކޮންމެ ކެޓެގެރީއަކަށް -/130ރ

ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހެއްދުން

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން.

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

   އައި.ޑީ. ކާޑުގެ ކޮޕީ

   -/50ރ ގެ ސްޓޭމްޕް

   ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ 2 ފޮޓޯ

ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް

   ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓް ހެދުމަށް -/30ރ

   ޚިދުމަތަށް -/75ރ

   ކެޓެގެރީ އިތުރުކުރާނަމަ -/30ރ

   އާކުރާނަމަ -/90ރ