މެމްބަރުން


ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން

މިކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވީ 17 މެއި 2021.

އަހުމަދު ރައިސަމް

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިބްރާހިމް ޝާހިދު

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަލީ ރަބީއު

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަހުމަދު އަހުސަން

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝިޔާމް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

6540444

president@shaviyani.gov.mv

އަލީ މުޙައްމަދު

ކައުންސިލް މެމްބަރު

މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު މުސްތަރުޝިދު

ކައުންސިލް މެމްބަރު

ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަހުމަދު އާސިފް

ކައުންސިލް މެމްބަރު

ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަބްދުﷲ ޒިޔާދު

ކައުންސިލް މެމްބަރު

ބިލެއްފަހި ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަލީ ރަޝީދު ހަސަން

ކައުންސިލް މެމްބަރު

ފީވަކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަބްދުﷲ އާތިފް

ކައުންސިލް މެމްބަރު

މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަހުމަދު އިބްރާހިމްފުޅު

ކައުންސިލް މެމްބަރު

ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އާދަމް ސަލީމް

ކައުންސިލް މެމްބަރު

މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ސިނާން

ކައުންސިލް މެމްބަރު

ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އާދަމް އަޒްމީރު

ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ތިންވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން

03 ޖޫން 2017އިން 17 މެއި 2021އަށް

އަޙްމަދު ފާއިޒް

ފުނަދޫ ދާއިރާ

ސައުދުﷲ އުސްމާން

މިލަންދޫ ދާއިރާ

އަބްދުﷲ ނާހިދު

ނައިބު ރައީސް - ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު އާރިފް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް - ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ދެވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން

26 ފެބްރުއަރީ 2014އިން 02 ޖޫން 2017އަށް

އަޙްމަދު އަބްދުﷲ

ފުނަދޫ ދާއިރާ

އަބްދުﷲ އާތިފް

މިލަންދޫ ދާއިރާ

އިބްރާހިމް ރަޝީދު އިދްރީސް

ނައިބު ރައީސް - ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު އާރިފް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް - ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

އަޙްމަދު ފާއިޒް

ފުނަދޫ ދާއިރާ

އާދަމް ސައީދު

މިލަންދޫ ދާއިރާ

އަބްދުﷲ ނާހިދު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

އާމިނަތު ނަޒްލާ

ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން

26 ފެބްރުއަރީ 2011އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014އަށް

އަޙްމަދު އަބްދުﷲ

ފުނަދޫ ދާއިރާ

އަބްދުﷲ އާތިފް

މިލަންދޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު އާރިފް

ނައިބު ރައީސް - ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް - ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ޙަމީދު

ފުނަދޫ ދާއިރާ

ފިރާގު އިބްރާހިމް

މިލަންދޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު އަރީފް އިބްރާހިމް

ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

އިބްރާހިމް ރަޝީދު އިދްރީސް

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ