މެމްބަރުން


ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން

މިކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވީ 17 މެއި 2021.

މުޙައްމަދު ޝިޔާމް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

6540444

ތިންވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން

03 ޖޫން 2017އިން 17 މެއި 2021އަށް

އަޙްމަދު ފާއިޒް

ފުނަދޫ ދާއިރާ

ސައުދުﷲ އުސްމާން

މިލަންދޫ ދާއިރާ

އަބްދުﷲ ނާހިދު

ނައިބު ރައީސް - ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު އާރިފް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް - ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ދެވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން

26 ފެބްރުއަރީ 2014އިން 02 ޖޫން 2017އަށް

އަޙްމަދު އަބްދުﷲ

ފުނަދޫ ދާއިރާ

އަބްދުﷲ އާތިފް

މިލަންދޫ ދާއިރާ

އިބްރާހިމް ރަޝީދު އިދްރީސް

ނައިބު ރައީސް - ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު އާރިފް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް - ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

އަޙްމަދު ފާއިޒް

ފުނަދޫ ދާއިރާ

އާދަމް ސައީދު

މިލަންދޫ ދާއިރާ

އަބްދުﷲ ނާހިދު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

އާމިނަތު ނަޒްލާ

ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން

26 ފެބްރުއަރީ 2011އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014އަށް

އަޙްމަދު އަބްދުﷲ

ފުނަދޫ ދާއިރާ

އަބްދުﷲ އާތިފް

މިލަންދޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު އާރިފް

ނައިބު ރައީސް - ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް - ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ޙަމީދު

ފުނަދޫ ދާއިރާ

ފިރާގު އިބްރާހިމް

މިލަންދޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު އަރީފް އިބްރާހިމް

ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

އިބްރާހިމް ރަޝީދު އިދްރީސް

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ