ދާއިމީ ކޮމެޓީތައް


ބިޑު ކޮމެޓީ

ނަންމަޤާމްއޮފީސްކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
މުޙައްމަދު ޙަސަންއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމެންބަރު
ޢަޒީމާ ޢަލީއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާޗެއަރ ޕާސަން
މަމްދޫޙް ނަސީމް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމެންބަރު
ސަމީރާ މުޙައްމަދުސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްމެންބަރު
މުޙައްމަދު އާދިލްއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާމެންބަރު

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމްދާއިރާ / ސެކްޝަންހިމެނޭ ޕެނަލް
މުޙައްމަދު ޙަމީދު (ޗެއަރ)ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބުރާހީމްޑިރެކްޓަރށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް
ޢަޒީމާ ޢަލީއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާޕާރސަނަލް ޕެނަލް
މުޙައްމަދު ޙަސަންއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް
ޙަމްދޫން ނަސީމްއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް
މުޙައްމަދު ޢާދިލްއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމްފޯންއީމެއިލް
މުޙައްމަދު ޙަމީދު ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް 6540441mohamed.hameed@shaviyani.gov.mv
ޢަޒީމާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް 6540420azeema.ali@shaviyani.gov.mv

މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީ

ނަންމަޤާމްފޯންއީމެއިލް
މުޙައްމަދު ޙަމީދުސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް 6540441mohamed.hameed@shaviyani.gov.mv
ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބުރާހީމްޑިރެކްޓަރ6540442abdul.jaleel@shaviyani.gov.mv
އަޒީމާ އަލީއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް6540420azeema.ali@shaviyani.gov.mv

ވިސްލްބްލޯ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމެޓީ

ނަންމަޤާމް
މުޙައްމަދު ޙަމީދު ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް
ޙަމްދޫން ނަސީމްއެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް
އައިޝަތު އިނާޔާސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ