ދާއިމީ ކޮމެޓީތައް


ބިޑު ކޮމެޓީ

ނަންމަޤާމްއޮފީސްކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
މުޙައްމަދު ޙަސަން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާޗެއަރ ޕާސަން
ޢަޒީމާ ޢަލީއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމެމްބަރު
މަމްދޫޙް ނަސީމް އައި.ޓީ ޓެކްނީޝަންއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމެންބަރު
ސަމީރާ މުޙައްމަދުސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްމެންބަރު
މުޙައްމަދު އާދިލްއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާމެންބަރު

 

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމްދާއިރާ / ސެކްޝަންހިމެނޭ ޕެނަލް
މުޙައްމަދު ޙަމީދު (ޗެއަރ)ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބުރާހީމްޑިރެކްޓަރށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް
ޢަޒީމާ ޢަލީއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާޕާރސަނަލް ޕެނަލް
މުޙައްމަދު ޙަސަންއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް
ޙަމްދޫން ނަސީމްއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ ޑެޕިއުޓި ޑިރެކްޓަރށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާޕާރސަނަލް ޕެނަލް
މުޙައްމަދު ޢާދިލްއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް
ޢާއިޝަތު ނީޒާ ޒާހިރުލީޑީން ޓީޗަރށ.ފުނަދޫ ސްކޫލްޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް
މުޙައްމަދު ޢާލިފްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރށ.ފުނަދޫ ސްކޫލްޕާރސަނަލް ޕެނަލް
އިބްރާހީމް އަޙްމަދުމެނޭޖަރށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް

 

އިދާރީ ކަންކަމާއި ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ

ނަންމަޤާމްކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
މުޙައްމަދު ޢާރިފްކައުންސިލްގެ ރައީސްޗެއަރ ޕާސަން
ޢަބްދުﷲ ނާހިދުނައިބު ރައީސްމެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޙަމީދުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްމެމްބަރު
ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބުރާހީމް ޑިރެކްޓަރމެމްބަރު

 

އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ

ނަންމަޤާމްކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
ޢަބްދުﷲ ނާހިދުނައިބު ރައީސްޗެއަރ ޕާސަން
އަޙްމަދު ފާއިޒްކައުންސިލް މެމްބަރުމެމްބަރ
ޢަޒީމާ ޢަލީއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރމެމްބަރ

 

ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ

ނަންމަޤާމްކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާންކައުންސިލް މެމްބަރުޗެއަރ ޕާސަން
އަޙްމަދު ފާއިޒްކައުންސިލް މެމްބަރުމެމްބަރު
ޙަމްދޫން ނަސީމްއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރމެމްބަރު

 

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާއި ޘަޤާފީ ކަންކަމާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ

ނަންމަޤާމްކޮމެޓީގެ ހައިސިއްޔަތު
އަޙްމަދު ފާއިޒް ކައުންސިލް މެމްބަރު ޗެއަރ ޕާސަން
ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާންކައުންސިލް މެމްބަރު މެމްބަރު
މުޙައްމަދު ޙަސަން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މެމްބަރު

 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމްފޯންއީމެއިލް
މުޙައްމަދު ޙަމީދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 6540025mohamed.hameed@shaviyani.gov.mv
ޢަޒީމާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 6540025azeema.ali@shaviyani.gov.mv

 

މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީ

ނަންމަޤާމްފޯންއީމެއިލް
އަބްދުﷲ ނާހިދުކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް6540025abdulla.nahidh@shaviyani.gov.mv
މުޙައްމަދު ޙަމީދުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް6540025mohamed.hameed@shaviyani.gov.mv
ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބުރާހީމްޑިރެކްޓަރ6540025jaleel@shaviyani.gov.mv