އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން


މުދިމު ކުޑަމަނިކު
ބަޑިއަލިބެގެ ހުސެންދީދީ
މަލިންގޭ ދޮންސީދީ
އަލީކަލޭފާނު ކުޑަތުއްތު
ބުއްދިގޭ ހަސަން މަނިކު
ކުޑަކޮއި ދޮންމަނިކު

ވެރިކަން ކުރެއްވި ތާރީޚާއި މުއްދަތު: 27 ސެޕްޓެމްބަރ 1959

ފިޔާތޮށި އަލިމަނިކު
މަސްއޮޑި ކުޑަމުޙައްމަދު ފުޅު
އިބްރާހިމް ޙަލީމް
ބޮޑުގަލު އިބްރާހިމް މަނިކު
ސައިކުރާ ހުސެއިން ނައީމް

ވެރިކަން ކުރެއްވި ތާރީޚާއި މުއްދަތު: 1978

އަހުމަދު އަންވަރު

ވެރިކަން ކުރެއްވި ތާރިޚާއި މުއްދަތު: 1977 ން 1978 ށް

އަލީ މޫސާ

ވެރިކަން ކުރެއްވި ތާރިޚާއި މުއްދަތު: 1976 ން 1977 ށް

އަލީ އާދަމް ކަލޭފާނު

ވެރިކަން ކުރެއްވި ތާރީޚާއި މުއްދަތު: 1973

ކުޑަ އަހުމަދު މަނިކު

ވެރިކަން ކުރެއްވި ތާރީޚާއި މުއްދަތު: 01 ޖެނުއަރީ 1968

މޫސާ ރަމީޒު

ވެރިކަން ކުރެއްވި ތާރީޚާއި މުއްދަތު: 08 ފެބްރުއަރީ 1994 ން 13 މެއި 2002 ށް

ކުޑަ އިބްރާހިމް ދޮންމަނިކު

ވެރިކަން ކުރެއްވި ތާރީޚާއި މުއްދަތު: 16 މެއި 1989 ން 09 ސެޕްޓެމްބަރ 1993

މުޙައްމަދު ތައުފީގް ކަލޭފާނު

ވެރިކަން ކުރެއްވި ތާރީޚާއި މުއްދަތު: 27 ސެޕްޓެމްބަރ 1986 ން 28 ފެބްރުއަރީ 1989

ވައިޖެހޭ އިސްމާއިލް ރަޝީދު

ވެރިކަން ކުރެއްވި ތާރީޚާއި މުއްދަތު: 01 ޖޫން 1983 ން 03 ނޮވެމްބަރ 1985 ށް

ސިކުނޑި ހަސަން މަނިކު

ވެރިކަން ކުރެއްވި ތާރިޚާއި މުއްދަތު: 28 ޑިސެމްބަރ 1978 ން 01 މެއި 1983 ށް

އަހުމަދު ޤާސިމް
މުޙައްމަދު މާހިރު

ވެރިކަން ކުރެއްވި ތާރީޚާއި މުއްދަތު: 14 މެއި 2002