ފަޅުރަށްތައް


ނޯޓް: ތިރީގައިއެވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒުން މިއިދާރާއާއި ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތެވެ. 

#ރަށުގެ ނަންރަށް އޮންނަ ތަންއަތޮޅު މީހުން ރަށަށް ކިޔާނަންބޮޑުމިން ހެކްޓަރުންލިޔެދީފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެސްލިޔެދިން ތާރީޚް
1ހޮރުބަދޫ (ހިރުބަނދޫ)ޅައިމަގުގެ އުތުރުން ރިނބުދޫއާއި ދެމެދުހިރުނބަދޫ12މަރިޔަމް އިބްރާހީމް މ.ހިރި/ މާލެ14/7/1999
2ހުރަސްފަރުގާގަނޑުފަރާ ނާލާހުރާ ދޭތެރެހުރަސްފަރު0.8ވ. ޅަތުއްތު މ.ވާދީ/ މާލެ21/7/1991
3ނަރުރިބުދޫނަރުދޫގެ ހުޅަނގު އުތުރުންރިނބުދޫ28.57އާމިނަތު ދީދީ ހ.ޝުއޭޒް/ މާލެ22/2/1984
4ނާއިންފަރުމެދުކުނބުރުދޫގެ ހުޅަގުންނާއިންފަރު1އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި07/03/2014
5ނާލާހުރާހުރަސްފަރާއި ކިލިސްފަރާ ދޭތެރެނާލާހުރާ0.1އިބްރާހިމް ވަސީމް ކަލެޖް / ކ. ހުޅުމާލެ27/02/2018
6ނަލަންދޫމިލަންދޫގެ އުތުރުން ފީވަކާއި ދޭތެރޭގައިނަލަންދޫ54.99ކުއްޔަށްދީފައި (އަޙްމަދު އިބްރާހީމް އިރުދޭމާގެ ރ.ކަނދޮޅުދޫ)10/12/1999
7ނެޔޮމާވައިދޫ އާއި ނޫމަރައާއި ދޭތެރޭގައިނެޔޮ19.2އަބްދުﷲ ރިފްޢަތު / ނޫވިލު / ޅ.ހިންނަވަރު (10 އަހަރު)15/11/2018
8ބޮލިއްސަފަރުކީކިމިންޏާއި ގައްލާދޫއާއި ދެމެދުބޮލިއްސަފަރު1.5ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ހަވާލުކުރެވިފައި28/10/2014
9ބޮޑުހުރާމަތިކޮމަންޑޫގެ ހުޅަނގުން އުތުރު ކުޑަފަރުގައިބޮޑުހުރާ0.6އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި31/03/2009
10ބިސްއަޅާހުރާފުނަދޫގެ އިރުމަތީތޮށީގައިބިސްހުރާ0.1މުޙައްމަދު ވަޙީދު އައްސޭރި / ށ.މަރޮށި27/02/2018
11ކަނބާލިފަރުފުނަދޫގެ ހުޅަނގުން ފިރުބައިދޫއާއި ދެމެދުކަނބާލިފަރު15.9ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ހަވާލުކުރެވިފައި19/4/2006
12ކަކާއެރިޔަދޫކަނޑިތީމުގެ ހުޅަނގު އުތުރުންކަކާއެރިޔަދޫ14.3އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި01/04/2010
13ކީކިމިނިވެލިދޫކަނޑުގައި ދިގުވެލިދޫއާއި ބޮލިއްސަފަރާއި ދެމެދުކީކިމިނި28.16ކުއްޔަށްދީފިއި (އައިލެންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)04/08/2002
14ކުޑަޅައިމެންދޫމާއުނގޫދޫގެ ދެކުނުންކުޑަޅައިމެންދޫ13.7އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި31/3/2009
15ކުޑަފަރުހުރާ (ގަލާވެލި)ގައްލާދޫގެ ދެކުނުންގައްލައިދޫ ކުޑަފަރު0.5އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި14/06/2012
16ކުޑަދޫކަނޑިތީމުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުންކުޑަދޫ3.58އަބްދުއްރަޙްމާން އަލީ ހ.ވިމްލާ (3 ވަނަ ބުރި) 10 އަހަރު22/10/2018
17ކުޑަފަރު ފިނޮޅުމަތިކޮމަންޑޫގެ އުތުރުންކުޑަފަރު ފިނޮޅު0.1އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި06/04/2009
18އެރިޔަދޫފުނަދޫގެ ދެކުނުން އެކަސްދޫއާއި ދެމެދުއެރިޔަދޫ55.1ކުއްޔަށްދީފައި (229500 އަކަމީޓަރ ބިމާއި 98000 އަކަމީޓަރ ފަޅުގެ ސަރަހައްދު (މަސްމީރުއިންވެސްޓްމެންޓް)15/4/2008
19އެކަސްދޫމާއުނގޫދޫގެ އުތުރުން އެރިޔަދޫ އާއި ދެމެދުއެކަސްދޫ84.5321 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދީފައި (ސިމްޑީ ކޮމްޕެނީ އަށް) ފިޝަރީޒް23/05/2013
20ވަނގަރުފިރުބައިދޫގެ ހުޅަނގު ދެކުނުންވަނގަރު6.9ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ހަވާލުކުރެވިފައި19/3/2006
21މެދުކުބުރުދޫމަރޮށީގެ ހުޅަނގުދެކުނުންކުބުރުދޫ43.81ކުއްޔަށްދީފައި (ސީނު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)03/10/2008
22މާކަނޑޫދޫމިލަންދޫއާއި ފަރުކޮޅާއި ދެމެދުމާކަނޑޫދޫ88.36އެގްރި އެސެންޝަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (21 އަހަރު)26/8/2013
23މަތިކޮމަންޑޫކޮމަންޑޫގެ ހުޅަނގުންމަތިކޮމަންޑޫ5.8ކޮމަންޑޫއޮފީސް (ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ލިޔެދީފައި)15/3/1998
24މިގޫދޫނަރުދޫގެ ދެކުނުން ހިރުނބަދޫއާއި ދެމެދުމިގޫދޫ7.8މުޙައްމަދު ޙަސަން ސީސަންގެ/ ށ.މާކަނޑޫދޫ07/01/1968
25މަޑިކުރެއްދޫފޯކައިދޫގެ ދެކުނުންކުރެއްދޫ41.83ކުއްޔަށްދީފައި (އެފް ޑަބްލިޔު ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް)15/4/2003
26މަޑިދޫފޯކައިދޫގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގައިމަޑިދޫ101.5ކުއްޔަށްދީފައި (މުޙައްމަދު ވަޙީދު އައްސޭރި ށ.މަރޮށި)07/03/1994
27މެދުރަށްކޮމަންޑޫގެ ދެކުނުން ދިގުރަށާއި ދިގުވެލިދޫ މައިރަށާއި ދެމެދުގައިމެދުރަށް6.7އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި17/2/2010
28ފުށިފަރުގޮއިދޫގެ ދެކުނުންފުށިފަރު3.6އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި07/03/2014
29ފަރުކޮޅުފުނަދޫގެ އުތުރުކޮޅު ފަޅުގައި އެންމެ އުތުރުގައިފަރުކޮޅު68.4އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި23/6/2013
30ދެރުއްހުރާފުނަދޫގެ އިރުމަތީފަރާތު ތޮށީގައިދެރުއްހުރާ4.8އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި02/01/1992
31ދޮޅިޔަދޫމާއުނގޫދޫގެ ހުޅަނގު ދެކުނުންދޮޅިޔަދޫ14.4ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ހަވާލުކުރެވިފައި03/11/2004
32ދޮޅިޔަދޫ ކުޑަރަށްދޮޅިޔަދޫގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ފަޅުގައި އެންމެ އިރުންދޮޅިޔަދޫ ކުޑަރަށް0.1އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި24/2/2000
33ދިގުވެލިދޫ (މައިރަށް)ކޮމަންޑޫގެ ދެކުނުން ކީކިމިންޏާއި ދޭތެރޭގައިވެލިދޫ މައިރަށް6.9އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި01/08/2006
34ދިގުރަށްކޮމަންޑޫގެ ދެކުނުން ދިގުރަށް5.1އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙަވާލުގައި17/2/2010
35ތައްބޭހުރާދޮންވެލިހުރާގެ ދެކުނުން ތަށިމަތީ ތައްބޭހުރާ0.1ޢަލީ ޔޫސުފް ޙުސްނުހީނާގެ/ ށ.ފީވައް22/1/2003
36ގާކޮށިނބިބިލެތްފަހީގެ އިރު ދެކުނުންގާކޮށިނބި18.1ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ހަވާލުކުރެވިފައި19/4/2006
37ގައްލައިދޫކީކިމިނީގެ ދެކުނުންގައްލައިދޫ12.6ޢަބުދުލްޙަމީދު ޢަބުދުލްވައްހާބު މއ.ދަހަރާގެ/ މާލެ11/01/1969
38ފިރުނބައިދޫކަނބާލިފަރުގެ ހުޅަނގުންފިރުނބައިދޫ14.2321 އަހަރަށް. މޫސާ ފަތުހީ، ކޮމަންޑޫ، ފަތިސްހަނދުވަރު ( 7912982) ފިޝަރީޒް23/05/2013
39ދެކިނަންފަރުގައްލައިދޫގެ އިރު ދެކުނުންދެކިނަންފަރު
40ދޮންވެލިހުރާފަރުކޮޅާއި އިންވެގެން ފަރުކޮޅުގެ އިރުދެކުނުންދޮންވެލިހުރާ
41ނާއިންފަރު ފިނޮޅު