ނަރުދޫ


ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540049

ފެކްސް: 6540049

އީމެއިލް: info@narudhoo.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: Narudhoo Council

ށ. ނަރުދޫއަކީ ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 47.33 ހެކްޓަރު ހުރި ރަށެކެވެ. ރަށުގައި އާއްމުކޮށް ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމެވެ.

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން47.33 ހެކްޓަރުރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްދަނޑުވެރިކަން، މަސްވެރިކަން
ރަށުގެ ކޯޑްC8ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތްނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް03080ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން07
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަންބަނދަރު ހެދިފައިރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް02
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރުސާނަވީރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް01
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސްނެތްރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު00
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްޞިއްހީމަރުކަޒުރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު01
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ01ރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު01
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު01
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމްނެތްރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް01
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން60
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި01
ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން16