ބިލެއްފަހި


ބިލެއްފަހި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540047

ފެކްސް: 6540047

އީމެއިލް: info@bilehfahi.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: Bilehfahi Council

ށ. ބިލެއްފައްސަކީ ށ އަތޮޅުގެ ޗާޓްގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 6 ވަނަ ރަށެވެ. ރަށުގެ މައިގަނޑު އިގްތިޞާދު ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ކިއްސަރު ވަޑާމުގެ މަސައްކަތަށެވެ.

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން62.01 ހެކްޓަރުރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްކިއްސަރު ވަޑާން
ރަށުގެ ކޯޑްC6ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތްނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް03060ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން14
ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް02
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަންބަނދަރުހެދިފައިރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް02
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރުސާނަވީރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު01
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސްނެތްރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްޞިއްހީމަރުކަޒުރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު00
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ01ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު00
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް02
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމްނެތްރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި އެުޅޭ ބިދޭސީން