ފީވައް


ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540046

ފެކްސް: 6540046

އީމެއިލް: info@feevah.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: Feevah Council

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން84.63ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް
ރަށުގެ ކޯޑްC5ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތްނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް03050ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން10
ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް03
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަންބަނދަރުހެދިފައިރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް03
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރުސާނަވީ ރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުނެތް
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސްނެތްރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްޞިއްހީމަރުކަޒުރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓުނެތް
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ01ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުނެތް
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަ ރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗްނެތް
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމްނެތްރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން09
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި02
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި އެުޅޭ ބިދޭސީން71